TransMan – система за GPS контрол на транспортната дейност.

Системата е пусната в експлоатация за първи път през септември 2003 година. От тогава досега е внедрена в редица фирми, като е натрупан богат практически опит. Разработеният софтуер е изграден и доразвиван на база експлоатацията на системата и методическите указания на специалисти в областта на управление и организация на автомобилния парк Системата прави пълен запис на маршрутите на движение и работните режими на автомобила. Това позволява на оперативния ръководител да проследи целия работен ден на водача: движение, престои, изминати километри, скорости, настъпили събития.

В TransMan са вградени следните функции:

  • автоматично въвеждане на пътен лист
  • автоматично изготвяне на графици за дежурства
  • изчисляване на възнаграждения
  • контрол на техническите обслужвания на автомобилите

Системата осигурява широк набор от справки, анализи и отчети.

Използването на TransMan позволява да се постигне:

  • по-висока ефективност от работата на водачите
  • да се намалят разходите от неправилна експлоатация на автомобилите
  • да се минимизира разхода на гориво, смазочни материали и резервни части
  • да се намали дневния пробег на водачите – резултат от нерегламентирани курсове
  • да се избегнат загуби в резултат от неизпълнение на поставените задачи.

Описание на техническите елементи включени в хардуера на TransMan

Хардуерната част на системата включва: записващо устройство, четец и електронна карта. Върху електронната карта се извършва запис на сигнали за актуалното състояние на автомобила и GPS сигнали. Информацията от електронната карта се прехвърля в компютъра чрез четящо устройство. Сигналите се обработват и анализират от софтуерната част на системата. Инициализацията, изтриването и настройката на електронните карти се извършва чрез програмния продукт.

Системата TransMan е автономна и не изисква плащане на месечни и годишни такси. Инвестицията е еднократна и има бърза възвращаемост на вложените средства.
По данни на наши клиенти средният разход на гориво е намалял с около 20%, а разходите за резервни части и ремонти с около 30%.